Monitoring: hoe gaat het met de biodiversiteit?

Op Burgerboerderij de Patrijs werkt natuurinclusief: we brengen niet alleen voedsel voort, maar ook een natuurrijk landschap. Door het land natuurvriendelijk te beheren en nieuwe natuurelementen aan te planten. En gelukkig ligt de boerderij in een omgeving met veel bosjes en andere natuurelementen, en zijn veel van onze buren – boeren, particulieren, landgoedeigenaren – al jaren bezig met het stimuleren van de natuur.

In 2023 hebben we een monitoringprogramma  opgezet en  gestart. Door jaar op jaar te meten kunnen we dan de ontwikkeling zien. In april  2024 start het monitoringseizoen weer!

Doe je mee?

We zoeken mensen die mee willen inventariseren! Heb je kennis van de natuur, en vind je het leuk om die voor De Patrijs in te zetten? We zoeken mensen die op regelmatige basis willen inventariseren op en rond de boerderij. Wat wordt er gevolgd:

Vogels: op 4 ochtenden tussen april en eind juli vindt een vogeltelling plaats op 5 vaste tellocaties in de omgeving van De Patrijs, volgens een protocol van SOVON

Planten: tussen april en oktober wordt op meerdere momenten de flora geïnventariseerd op het erf en op meerdere plekken in de omgeving van De Patrijs. Data/momenten worden onderling afgesproken.

Dagvlinders, hommels, libellen: 1- a 2-wekelijks (16 keer totaal) van april tot oktober wordt overdag een vaste vlinderroute gelopen (ca. 1 km, 1/2 uur) waarin volgens een gestandaardiseerde methode (Vlinderstichting)  vlinders, incl. voorbijkomende hommels en libellen worden geteld en geregistreerd. Telmomenten worden onderling afgesproken.

Nachtvlinders:   2-wekelijks (16 keer totaal) van april tot oktober worden met LED-licht verlichte emmers uitgezet op 3 vaste locaties in de omgeving (methode Vlinderstichting). In de  ochtend worden de gevangen nachtvlinders geïnventariseerd (determineren m.b.v. app, tellen en registreren)  Telmomenten onderling afspreken.

Regenwormen: éénmaal per jaar wordt op 6 tot 8 plekken op het land van De Patrijs de bodem bemonsterd op regenwormen. Dit geeft informatie over de kwaliteit van het bodemleven. Dit jaar is dat op 20 april. Alle hulp is welkom!

Heb je kennis van één of meerdere van genoemde onderwerpen en wil je meehelpen? Neem dan contact op met Imelda.